Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden

1. Offerte

Iedere aanbieding door of vanwege ons gedaan is geheel en al vrijblijvend o.a. zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leveringsmogelijkheid van de aangeboden goederen. Eerst door de schriftelijke door ons van op de aanbieding gedane bestellingen komt de overeenkomst van koop en verkoop tot stand. Op elke koopovereenkomst zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

2. Prijzen

Alle prijsnoteringen zijn gebaseerd op de kostprijzen op het ogenblik van de aanbieding. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de bevestiging en die van aflevering, de kostprijzen door welke omstandigheid dan ook verhoging ondergaan, zullen de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd. Factoren die tot bepaling van de kostprijzen bijdragen zijn o.a. grondstoffen en andere materialen, de verpakkingskosten, transportkosten, lonen, salarissen, sociale lasten, invoerrechten, omzetbelasting en andere belastingen, verzekeringspremies, koers- en valutaverhoudingen etc. zowel in Nederland als in het land van herkomst van de te leveren goederen.

3. Tekeningen

Ontwerpen, afbeeldingen, catalogi, maat- en gewichtspecificaties, schema's etc. binden ons niet; Zij dienen slechts om de kopers een algemeen inzicht te geven omtrent de beschreven en aangegeven goederen. Het ontwerpen van installaties, het interpreteren van bestekken geschiedt naar beste weten buiten onze verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk indien met enige geleverde installaties het beoogde doel niet wordt bereikt. Wij behouden ons het auteursrecht voor op alle van ons afkomstige tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, schema's, aanbiedingen, etc.

4. Betalingen

Alle leveringen geschieden a contant. Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum en aflevering der goederen. Al onze facturen moeten worden voldaan, zonder aftrek of korting. Het te vorderen bedrag krachtens iedere factuur, dat niet op de vervaldag stipt wordt voldaan, draagt vanaf die dag een rente van 1 percent per maand, zonder dat hiertoe gebrekestelling is vereist. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper krachtens eventuele andere facturen. Alle door verkoper voor de invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als alle buitenrechtelijke, komen voor rekening van de koper.

5. Transport

Klachten moeten ons binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen bereikt hebben onder overlegging van een schadeformulier. De expeditie in de ruimste zin des woords is geheel voor rekening en risico van koper, mede indien de zending franco geschiedt, zodat breuk of andere schade van welke aard ook, gedurende het transport ontstaan, door ons niet wordt vergoed. Bij franco zendingen wordt gebruik gemaakt van de normale door ons te bepalen vervoermiddelen. Indien bij franco zendingen op verzoek van koper van snellere vervoermiddelen is gebruik gemaakt, kunnen de daardoor ontstane kosten aan koper extra in rekening worden gebracht. Wij dekken voor kopers rekening en risico het normale transportrisico bij een door ons aan te wijzen verzekeringsmaatschappij.

6. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van al het door ons geleverde, zolang de koopsom niet volledig is betaald. Het eigendom gaat over nadat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Koper is aansprakelijk voor elke schade, welke wordt toegebracht aan geleverde en volgens deze bepalingen aan ons in eigendom verbleven goederen.

7. Annulering

Wij hebben het recht om, indien de koper nalatig blijft in enig opzicht aan zijn verplichtingen te voldoen, alle lopende contracten of gedeelten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, terwijl wij echter gerechtigd zijn schadevergoeding te verlangen. Teveel bestelde, overbodig geworden of voor het beoogde doel ongeschikte goederen worden door ons niet teruggenomen. Koper heeft het recht zijn bestellingen te annuleren tegen onmiddellijke betaling van een door ons voor elk voorkomend geval vast te stellen schadevergoeding.

8. Levertijd

De data, die als tijdstippen van de levering van de goederen zijn vermeld, zijn slechts informatief en hebben geenszins de betekenis van termijnen binnen welke de verkoper zich verplicht de levering uit te voeren.. Overschrijding van de levering kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling aanspraak geven op schadevergoeding. Vertraging in de aflevering kan voor de koper geen reden zijn de goederen niet te aanvaarden.

9. Overmacht

Gevallen van overmacht, in het bijzonder beslagleggingen van iedere soort en welke reden dan ook, alle storingen en belemmeringen in het bedrijf en bij aflevering, alle onvoorziene gebeurtenissen bij ons, of bij de firma's waar verkoper zijn goederen of grondstoffen betrekt, alle transportbelemmeringen of -vertragingen, voorts het niet-leveren van de goederen door de leverancier van ons, stakingen, uitsluitingen, uit- of invoerverbod of beperkingen, brand of ongevallen, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, geven verkoper het recht zijn leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk te annuleren of later uit te voeren, en verlenging in geval van afname in gedeelten, de afnametermijn met de tijd van de storing.

10. Garantie

Onze aansprakelijkheid bij het optreden van gebreken in de door ons geleverde goederen, beperkt zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van de goederen, welke gebreken vertonen bij normaal gebruik binnen 12 maanden na factuurdatum, voorzover deze gebreken te wijten zijn aan fabricagefouten, of gebruik van ondeugdelijk materiaal. Onze aansprakelijkheid gaat echter nimmer verder dan de aansprakelijkheid van onze leverancier jegens ons. De vervangen goederen worden ons eigendom. De garantietermijn bedraagt normaal 12 maanden. Wanneer geleverde goederen dagelijks meer dan 10 uur in bedrijf zijn, bedraagt de garantietermijn 6 maanden. Koper is, indien zich een gebrek voordoet binnen de genoemde termijn van 12 of 6 maanden, verplicht het betreffende goed op zijn kosten onmiddellijk aan ons te zenden. De kosten voor terugzending aan koper zijn voor onze rekening. Na verloop van de genoemde termijn van 12 of 6 maanden zijn wij niet meer aansprakelijk voor enig gebrek. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van de opgetreden gebreken in de door ons geleverde goederen, evenmin voor de gevolgen van de toepassing van de geleverde goederen onder voorwaarden waarvoor zij niet geschikt zijn of blijken te zijn. De garantie vervalt bij onvoldoende onderhoud, foutieve montage, chemische of atmosferische invloeden, reparaties aan goederen door koper of derden zonder toestemming van de verkoper of indien koper in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

11. Geschillen

Alle geschillen zullen worden berecht door de kantonrechter te Rotterdam. Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam in 1997.

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?