Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Algemene Verkoop en leveringsvoorwaarden

Definities

 1. Interfilter Group B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 67197590 met daaronder onderstaand genoemde werkmaatschappijen.
 2. Interfilter HVAC B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 24330139.
 3. Interfilter Industries B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 24222058.
 4. Interfilter Automotive B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 83126856.
 5. Interfilter Services B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 83125728.
 6. Avilo Stikstof en Perslucht Systemen B.V., gevestigd te Vierpolders onder KvK nr. 24320467.
 7. Interfilter HVAC, Interfilter Industries, Interfilter Automotive, Interfilter Services Avilo Stikstof en Perslucht Systemen verder ook genoemd als Interfilter Group.
 8. Klant: degene met wie Interfilter Group een overeenkomst is aangegaan.
 9. Partijen: Interfilter Group en klant samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Interfilter Group.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Interfilter Group zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal tot het einde van het kalenderjaar geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Interfilter Group zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Interfilter Group slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Interfilter Group hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die Interfilter Group hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Interfilter Group te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Interfilter Group niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Interfilter Group van tevoren vastgesteld op grond van de verwachtte bestede uren, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.
 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Interfilter Group, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 7. Indien partijen voor een dienstverlening door Interfilter Group een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 8. Interfilter Group is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Interfilter Group de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 11. Interfilter Group heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 12. Uiterlijk 2 (twee) maanden voor het einde van een kalenderjaar zal Interfilter Group prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Interfilter Group op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Interfilter Group mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Als Interfilter Group twijfel heeft o.b.v. de financiële situatie van de klant of andere gegronde redenen, kan zij het aanbetalingspercentage verhogen naar 100%.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 30 dagen na levering van het product te hebben voldaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Interfilter Group de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Interfilter Group behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Interfilter Group gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Interfilter Group.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Interfilter Group zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Interfilter Group op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Interfilter Group, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Interfilter Group te betalen.
 7. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de koper krachtens eventuele andere facturen.

Niet afgenomen zaken 

 1. De klant is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.
 2. De klant dient kosteloos alle medewerking te verlenen om Interfilter Group tot aflevering in staat te stellen.
 3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen. 
 4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is de klant, nadat Interfilter Group hem in gebreke heeft gesteld, aan Interfilter Group per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Interfilter Group gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Interfilter Group roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Interfilter Group, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

Teveel bestelde, overbodig geworden of voor het beoogde doel ongeschikte goederen worden door ons niet teruggenomen. Mits uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Opschortingsrecht

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Interfilter Group kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Interfilter Group heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Interfilter Group.
 3. Interfilter Group is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

De klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Interfilter Group te verrekenen met een vordering op Interfilter Group.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Interfilter Group blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Interfilter Group op grond van wat voor met Interfilter Group gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Interfilter Group zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Interfilter Group een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Interfilter Group het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Interfilter Group, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Interfilter Group het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Interfilter Group kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Interfilter Group opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord gegeven offerte aan Interfilter Group door Interfilter Group schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Interfilter Group niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Bij franco zendingen wordt gebruik gemaakt van de normale door ons te bepalen vervoermiddelen. Indien bij franco zendingen op verzoek van koper van snellere vervoermiddelen is gebruik gemaakt, kunnen de daardoor ontstane kosten aan koper extra in rekening worden gebracht. Wij dekken voor kopers rekening en risico het normale transportrisico bij een door ons aan te wijzen verzekeringsmaatschappij in.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Interfilter Group niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Interfilter Group, bij gebreke waarvan Interfilter Group niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, zaken van Interfilter Group die bij de klant aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Interfilter Group de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Montage/Installatie

Hoewel Interfilter Group zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Interfilter Group enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Omvang van het werk 

 1. Klant moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Klant is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk niet: grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander bouwkundig werk; het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit, internet of andere infrastructurele voorzieningen; maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige zaken; afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; verticaal en horizontaal transport.

Meerwerk 

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-stemt met de werkelijkheid; c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Klant is gehouden de prijs van het meerwerk op eerste verzoek van Interfilter Group te voldoen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Interfilter Group voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Interfilter Group heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Interfilter Group tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Interfilter Group tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 6. Klant zorgt ervoor dat Interfilter Group zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals: gas, water, elektriciteit en internet; verwarming; afsluitbare droge opslagruimte; op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
 7. Klant draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken van Interfilter Group, klant en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is klant gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de in dat lid genoemde risico’s. Klant dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Klant dient Interfilter Group op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade, is klant verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

Oplevering van het werk 

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen: als de klant het werk heeft goedgekeurd; als het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; als Interfilter Group schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de klant niet binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd; als de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
 2. Keurt de klant het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Interfilter Group. De klant dient Interfilter Group in de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
 3. De klant vrijwaart Interfilter Group voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Interfilter Group.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Interfilter Group de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Interfilter Group redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor gelijke periode van de lopende overeenkomst, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Interfilter Group schriftelijk in gebreke stellen.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Interfilter Group ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Interfilter Group waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Interfilter Group schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant of die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. Deze boete wordt o.a. berekend op basis van de geleden schade en eventuele schade van gemiste omzet in de toekomst. Hiermee worden andere factoren niet uitgesloten.
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Interfilter Group waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Interfilter Group tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Interfilter Group geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Interfilter Group geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Interfilter Group daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 8 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Interfilter Group in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Interfilter Group gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Interfilter Group.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Interfilter Group ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Tekeningen

Ontwerpen, afbeeldingen, catalogi, maat- en gewicht specificaties, schema’s, etc. zijn niet bindend voor ons. Ze dienen alleen om kopers een algemeen begrip te geven van de beschreven en aangegeven goederen. Het ontwerp van installaties en de interpretatie van specificaties geschiedt naar ons beste weten, maar buiten onze verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk als het beoogde doel met de geleverde installaties niet wordt bereikt. Wij behouden het auteursrecht op al onze tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, diagrammen, offertes, etc.

Annulering

Wij hebben het recht om, als de koper in gebreke blijft in welke opzicht dan ook bij het nakomen van zijn verplichtingen, alle lopende contracten of delen daarvan zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. Zonder verplicht te zijn enige schadevergoeding te betalen, terwijl wij wel recht hebben op schadevergoeding indien gewenst. Wij zullen te veel bestelde, overbodig geworden of ongeschikte goederen voor het beoogde doel niet terugnemen. De koper heeft het recht om zijn bestellingen te annuleren tegen onmiddellijke betaling van een door ons voor elk specifiek geval te bepalen schadevergoeding.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Interfilter Group een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Interfilter Group verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Interfilter Group

 1. Interfilter Group is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Interfilter Group aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Interfilter Group is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Interfilter Group aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Interfilter Group vervalt in elk geval 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Interfilter Group toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Interfilter Group niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Interfilter Group in verzuim is.
 3. Interfilter Group heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Interfilter Group kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Interfilter Group in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Interfilter Group kan worden toegerekend in een van de wil van Interfilter Group onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Interfilter Group kan worden verlangd.  
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Interfilter Group 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Interfilter Group er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Interfilter Group is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Interfilter Group is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Interfilter Group zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Interfilter Group.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Interfilter Group bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Interfilter Group is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12. Geschillen

Alle geschillen zullen worden berecht door de kantonrechter te Rotterdam. Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, juni 2024.

 

Meer informatie, een offerte of een adviesgesprek aanvragen?