Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Cases

De NOx Filterbox 2.0 bij Vissers Ploegmakers

Stikstof depositie gereduceerd voor natura 2000-gebied  

Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers realiseert complexe en integrale oplossingen in grond-, weg- en waterbouw. Zo ook bij het project Peelkanalen in het Kanaal van Deurne en de Helenavaart in opdracht van Waterschap Aa en Maas. Baggeren, onderhoud aan kades, aanpassingen aan kunstwerken en het afsluiten voor onbevoegden binnen het oostelijke kade Kanaal van Deurne zijn onder andere onderdeel van dit project. Deze werkzaamheden vinden in 2022 plaats, grotendeels binnen het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel.

Stikstofdepositie in Natura-2000 gebied

Op voorhand is vastgesteld er sprake zou zijn van stikstofemissie tijdens bovengenoemde activiteiten. Stikstofemissie leidt tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie binnen in dit geval het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel. Deze depositie kan verzuring van de grond en tekorten aan mineralen tot gevolg hebben waardoor biodiversiteit kan verdwijnen. Vanwege de noodzaak van dit project was er geen vergunning van de Wet van natuurbescherming vereist. Wel was er de ambitie vanuit Vissers Ploegmakers om mogelijke negatieve effecten op het natuurgebied te voorkomen. "Ons doel is om de negatieve gevolgen door stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden zoveel als mogelijk te beperken" aldus Ron de Mol, projectleider bij Vissers Ploegmakers. Uit berekeningen is gebleken dat het praktisch onmogelijk is om de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren zónder dat dit met toename van stikstofdepositie gepaard zou gaan. De vraag rees daarom: welke streefwaarde kan worden gehanteerd als het gaat om het reduceren of wellicht voorkomen van toename van stikstofdepositie

Onderweg naar 0,0 emissie

In opdracht van Vissers Ploegmakers is onderzocht of de stikstofdepositie verminderd kon worden met behulp van de door OC Verhulst en Interfilter ontwikkelde NOx Box 2.0. "Onze filterbox is ontwikkeld met als doel het afvangen van NOx uit de buitenlucht." aldus Ben Lamens, adviseur bij Interfilter HVAC. Dankzij dankzij de inzet van slechts één Interfilter NOx Box 2.0 gedurende het project van 12 maanden wordt de de hoogste berekende depositie van 0,31 mol/ha/jaar binnen een hexagoon in het desbetreffende Natura 2000- gebied gereduceerd tot 0,13 mol/ha/jaar. Daarnaast beperkt de inzet van de filterbox het aantal hexagonen met een berekende toename van stikstofdepositie met 0,10 mol/ha/jaar van acht naar slechts twee hexagonen. “De Interfilter NOx-box 2.0 zorgt er voor dat Vissers Ploegmakers milieusparend te werk kan gaan binnen het Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel ”.

Bekijk ook de beelden in ons Project in beeld. of lees meet over de NOx filterbox op de productpagina

case study Vissers Ploegmakers